अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: प्रवाल. Page 1

1 प्रवाल (पुं)

वीणादण्डः प्रवालः स्यात्ककुभस्तु प्रसेवकः
नाट्यवर्गः 1.7.7.1.2
अर्थः - वीणादण्डः


2 प्रवाल (पुं-नपुं)

मुक्ताथ विद्रुमः पुंसि प्रवालं पुन्नपुंसकम्
वैश्यवर्गः 2.9.93.1.3
अर्थः - प्रवालमणिः


3 प्रवाल (पुं-नपुं)

प्रवालमङ्कुरेऽप्यस्त्री त्रिषु स्थूलं जडेऽपि च
नानार्थवर्गः 3.3.205.1.1
अर्थः - नूतनाङ्कुरः
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue