अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: प्रसाद. Page 1

1 प्रसाद (पुं)

चन्द्रिका कौमुदी ज्योत्स्ना प्रसादस्तु प्रसन्नता
दिग्वर्गः 1.3.16.2.4
अर्थः - नैर्मल्यम्
pure or bright


2 प्रसाद (पुं)

स्यात्प्रसादोऽनुरागेऽपि सूदः स्याद्व्यञ्जनेऽपि च
नानार्थवर्गः 3.3.91.1.1
अर्थः - अनुसरणम्
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue