अमरकोषसम्पद्

         


No results found for brahmA. Converting to prefix search brahmA%

Search amarakosha: ब्रह्मा. Page 1

1 ब्रह्माणी (स्त्री)

ब्राह्मी माहेश्वरी चैव कौमारी वैष्णवी तथा
स्वर्गवर्गः 1.1.35.3.2
अर्थः - शक्तिदेवता


2 ब्रह्माञ्जलि (पुं)

पाठे ब्रह्माञ्जलिः पाठे विप्रुषो ब्रह्मबिन्दवः
ब्रह्मवर्गः 2.7.39.1.1
अर्थः - वेदपाठकाले कृताञ्जलिः


3 ब्रह्मासन (नपुं)

ध्यानयोगासने ब्रह्मासनं कल्पे विधिक्रमौ
ब्रह्मवर्गः 2.7.39.2.1
अर्थः - ध्यानयोगासनम्
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue