अमरकोषसम्पद्

         

ब्रह्मवर्गः 2.7.39

पाठे ब्रह्माञ्जलिः पाठे विप्रुषो ब्रह्मबिन्दवः
ध्यानयोगासने ब्रह्मासनं कल्पे विधिक्रमौ

ब्रह्माञ्जलि (पुं) = वेदपाठकाले कृताञ्जलिः. 2.7.39.1.1

ब्रह्मबिन्दु (पुं) = मुखनिर्गतबिन्धुः. 2.7.39.1.2

ब्रह्मासन (नपुं) = ध्यानयोगासनम्. 2.7.39.2.1

कल्प (पुं) = विधानशास्त्रम्. 2.7.39.2.2

विधि (पुं) = विधानशास्त्रम्. 2.7.39.2.3

क्रम (पुं) = विधानशास्त्रम्. 2.7.39.2.4

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue