अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: मन्दिर. Page 1

1 मन्दिर (नपुं)

निशान्तवस्त्यसदनं भवनागारमन्दिरम्
पुरवर्गः 2.2.5.1.6
अर्थः - गृहम्


2 मन्दिर (नपुं)

मन्दिरं चाथ राष्ट्रोऽस्त्री विषये स्यादुपद्रवे
नानार्थवर्गः 3.3.184.2.1
अर्थः - नगरम्
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue