अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: मरुत्. Page 1

1 मरुत् (पुं)

समीरमारुतमरुज्जगत्प्राणसमीरणाः
स्वर्गवर्गः 1.1.62.2.3
अर्थः - वायुः
wind


2 मरुत् (पुं)

इन्द्रो वह्निः पितृपतिर्नैर्ऋतो वरुणो मरुत्
दिग्वर्गः 1.3.2.4.6
अर्थः - वायव्यदिशायाः स्वामी
regent of the NW


3 मरुत् (पुं)

हस्तौ तु पाणिनक्षत्रे मरुतौ पवनामरौ
नानार्थवर्गः 3.3.59.1.2
अर्थः - वायुदेवः
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue