अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: मेढ्र. Page 1

1 मेढ्र (पुं)

भगं योनिर्द्वयोः शिश्नो मेढ्रो मेहनशेफसी
मनुष्यवर्गः 2.6.76.1.4
अर्थः - पुरुषलिङ्गः


2 मेढ्र (पुं)

मेढ्रोरभ्रोरणोर्णायु मेष वृष्णय एडके
वैश्यवर्गः 2.9.76.2.1
अर्थः - मेषः
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue