अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: मेष. Page 1

1 मेष (पुं)

राशीनामुदयो लग्नं ते तु मेषवृषादयः
दिग्वर्गः 1.3.27.2.2
अर्थः - राशिः
zodiac sign


2 मेष (पुं)

मेढ्रोरभ्रोरणोर्णायु मेष वृष्णय एडके
वैश्यवर्गः 2.9.76.2.5
अर्थः - मेषः
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue