अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: रोहित. Page 1

1 रोहित (नपुं)

इन्द्रायुधं शक्रधनुस्तदेव ऋजुरोहितम्
दिग्वर्गः 1.3.10.2.3
अर्थः - ऋजु इन्द्रधनुस्
straight rainbow


2 रोहित (पुं)

लोहितो रोहितो रक्तः शोणः कोकनदच्छविः
धीवर्गः 1.5.15.1.2
अर्थः - रक्तवर्णः


3 रोहित (पुं)

रोहितो मद्गुरः शालो राजीवः शकुलस्तिमिः
वारिवर्गः 1.10.19.2.1
अर्थः - रोहितमत्स्यः


4 रोहित (पुं)

गोकर्णपृषतैणर्श्यरोहिताश्चमरो मृगाः
सिंहादिवर्गः 2.5.10.2.5
अर्थः - मृगभेदः
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue