अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: लोल. Page 1

1 लोल (वि)

चलनं कम्पनं कम्प्रं चलं लोलं चलाचलम्
विशेष्यनिघ्नवर्गः 3.1.74.2.5
अर्थः - चलनम्


2 लोल (वि)

मूर्खेऽर्भकेऽपि बालः स्याल्लोलश्चलसतृष्णयोः
नानार्थवर्गः 3.3.206.1.2
अर्थः - सतृष्णः
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue