अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: विभावसु. Page 1

1 विभावसु (पुं)

सप्तार्चिर्दमुनाः शुक्रश्चित्रभानुर्विभावसुः
स्वर्गवर्गः 1.1.56.1.5
अर्थः - अग्निः
fire


2 विभावसु (पुं)

विभावसुर्ग्रहपतिस्त्विषांपतिरहर्पतिः
दिग्वर्गः 1.3.30.2.1
अर्थः - सूर्यः
sun
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue