अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: वृजिन. Page 1

1 वृजिन (नपुं)

कलुषं वृजिनैनोऽघमंहो दुरितदुष्कृतम्
कालवर्गः 1.4.23.2.2
अर्थः - पापम्
Sin


2 वृजिन (वि)

अरालं वृजिनं जिह्ममूर्मिमत्कुञ्चितं नतम्
विशेष्यनिघ्नवर्गः 3.1.71.1.2
अर्थः - वक्रम्


3 वृजिन (पुं)

क्लेशेऽपि वृजिनो विश्वकर्मार्कसुरशिल्पिनोः
नानार्थवर्गः 3.3.109.1.1
अर्थः - केशः
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue