अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: सामन्. Page 1

1 सामन् (नपुं)

स्त्रियामृक्सामयजुषी इति वेदास्त्रयस्त्रयी
शब्दादिवर्गः 1.6.3.2.2
अर्थः - सामवेदः


2 सामन् (नपुं)

भेदो दण्डः साम दानमित्युपायचतुष्टयम्
क्षत्रियवर्गः 2.8.20.2.3
अर्थः - उपायाः


3 सामन् (नपुं)

साहसं तु दमो दण्डः साम सान्त्वमथो समौ
क्षत्रियवर्गः 2.8.21.1.4
अर्थः - सामः
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue