अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: साम्प्रतम्. Page 1

1 साम्प्रतम् (अव्य)

युक्ते द्वे सांप्रतं स्थानेऽभीक्ष्णं शश्वदनारते
अव्ययवर्गः 3.4.11.1.1
अर्थः - उचितम्


2 साम्प्रतम् (अव्य)

एतर्हि संप्रतीदानीमधुना साम्प्रतं तथा
अव्ययवर्गः 3.4.23.1.5
अर्थः - अस्मिन्काले
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue