अमरकोषसम्पद्

         

स्वर्गवर्गः 1.1.26

शम्बरारिर्मनसिजः कुसुमेषुरनन्यजः
पुष्पधन्वा रतिपतिर्मकरध्वज आत्मभूः
अरविन्दमशोकं च चूतं च नवमल्लिका
नीलोत्पलं च पञ्चैते पञ्चबाणस्य सायकाः
उन्मादनस्तापनश्च शोषणः स्तम्भनस्तथा
संमोहनश्च कामस्य पञ्च बाणाः प्रकीर्तिताः

शम्बरारि (पुं) = कामदेवः. 1.1.26.1.1

English: kamadeva
Telugu: కామదేవుడు

+सम्बरारि (पुं) = कामदेवः. 1.1.26.1.1.2

English: kamadeva
Telugu: కామదేవుడు

मनसिज (पुं) = कामदेवः. 1.1.26.1.2

English: kamadeva
Telugu: కామదేవుడు

कुसुमेषु (पुं) = कामदेवः. 1.1.26.1.3

English: kamadeva
Telugu: కామదేవుడు

अनन्यज (पुं) = कामदेवः. 1.1.26.1.4

English: kamadeva
Telugu: కామదేవుడు

पुष्पधन्वन् (पुं) = कामदेवः. 1.1.26.2.1

English: kamadeva
Telugu: కామదేవుడు

रतिपति (पुं) = कामदेवः. 1.1.26.2.2

English: kamadeva
Telugu: కామదేవుడు

मकरध्वज (पुं) = कामदेवः. 1.1.26.2.3

English: kamadeva
Telugu: కామదేవుడు

आत्मभू (पुं) = कामदेवः. 1.1.26.2.4

English: kamadeva
Telugu: కామదేవుడు

अरविन्द (नपुं) = कामबाणः. 1.1.26.3.1

English: kama's arrow
Telugu: కామదేవుని బాణము

अशोक (नपुं) = कामबाणः. 1.1.26.3.2

English: kama's arrow
Telugu: కామదేవుని బాణము

चूत (पुं) = कामबाणः. 1.1.26.3.3

English: kama's arrow
Telugu: కామదేవుని బాణము

नवमल्लिका (स्त्री) = कामबाणः. 1.1.26.3.4

English: kama's arrow
Telugu: కామదేవుని బాణము

नीलोत्पल (नपुं) = कामबाणः. 1.1.26.4.1

English: kama's arrow
Telugu: కామదేవుని బాణము

पञ्चबाण (पुं) = कामदेवः. 1.1.26.4.2

English: kamadeva

उन्मादन (नपुं) = कामबाणः. 1.1.26.5.1

English: kama's arrow
Telugu: కామదేవుని బాణము

तापन (नपुं) = कामबाणः. 1.1.26.5.2

English: kama's arrow
Telugu: కామదేవుని బాణము

शोषण (नपुं) = कामबाणः. 1.1.26.5.3

English: kama's arrow
Telugu: కామదేవుని బాణము

स्तम्भन (नपुं) = कामबाणः. 1.1.26.5.4

English: kama's arrow
Telugu: కామదేవుని బాణము

सम्मोहन (नपुं) = कामबाणः. 1.1.26.6.1

English: kama's arrow
Telugu: కామదేవుని బాణము

काम (पुं) = कामदेवः. 1.1.26.6.2

English: kamadeva
Telugu: కామదేవుడు

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue