अमरकोषसम्पद्

         

धीवर्गः 1.5.12

पूतिगन्धिस्तु दुर्गन्धो विस्रं स्यादामगन्धि यत्
शुक्लशुभ्रशुचिश्वेतविशदश्येतपाण्डरः

पूतिगन्धि (पुं) = दुर्गन्धः. 1.5.12.1.1

दुर्गन्ध (पुं) = दुर्गन्धः. 1.5.12.1.2

विस्र (नपुं) = अपक्वमांसादिगन्धः. 1.5.12.1.3

आमगन्धि (नपुं) = अपक्वमांसादिगन्धः. 1.5.12.1.4

शुक्ल (पुं) = शुक्लवर्णः. 1.5.12.2.1

शुभ्र (पुं) = शुक्लवर्णः. 1.5.12.2.2

शुचि (पुं) = शुक्लवर्णः. 1.5.12.2.3

श्वेत (पुं) = शुक्लवर्णः. 1.5.12.2.4

विशद (पुं) = शुक्लवर्णः. 1.5.12.2.5

श्येत (पुं) = शुक्लवर्णः. 1.5.12.2.6

पाण्डर (पुं) = शुक्लवर्णः. 1.5.12.2.7

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue