अमरकोषसम्पद्

         

मनुष्यवर्गः 2.6.57

रोगहार्यगदङ्कारो भिषग्वैद्यौ चिकित्सके
वार्तो निरामयः कल्य उल्लाघो निर्गतो गदात्

रोगहारिन् (पुं) = वैद्यः. 2.6.57.1.1

अगदङ्कार (पुं) = वैद्यः. 2.6.57.1.2

भिषज् (पुं) = वैद्यः. 2.6.57.1.3

वैद्य (पुं) = वैद्यः. 2.6.57.1.4

चिकित्सक (पुं) = वैद्यः. 2.6.57.1.5

वार्त (नपुं) = रोगनिर्मुक्तः. 2.6.57.2.1

निरामय (वि) = रोगनिर्मुक्तः. 2.6.57.2.2

कल्य (वि) = रोगनिर्मुक्तः. 2.6.57.2.3

उल्लाघ (वि) = रोगनिर्मुक्तः. 2.6.57.2.4

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue