अमरकोषसम्पद्

         

क्षत्रियवर्गः 2.8.46

पृष्ठ्यः स्थौरी सितः कर्को रथ्यो वोढा रथस्य यः
बालः किशोरो वाम्यश्वा वडवा वाडवं गणे

पृष्ठ्य (पुं) = भारवाह्यश्वः. 2.8.46.1.1

स्थौरिन् (पुं) = भारवाह्यश्वः. 2.8.46.1.2

सित (पुं) = शुक्लाश्वः. 2.8.46.1.3

कर्क (पुं) = शुक्लाश्वः. 2.8.46.1.4

रथ्य (पुं) = रथवाहकाश्वः. 2.8.46.1.5

बाल (पुं) = अश्वबालः. 2.8.46.2.1

किशोर (पुं) = अश्वबालः. 2.8.46.2.2

वामी (स्त्री) = अश्वा. 2.8.46.2.3

अश्वा (स्त्री) = अश्वा. 2.8.46.2.4

वडवा (स्त्री) = अश्वा. 2.8.46.2.5

वाडव (नपुं) = अश्वसमूहः. 2.8.46.2.6

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue