अमरकोषसम्पद्

         

नानार्थवर्गः 3.3.16

करिहस्तेऽङ्गुलौ पद्मबीजकोश्यां त्रिषूत्तरे
वृन्दारकौ रूपिमुख्यावेके मुख्यान्यकेवलाः

वृन्दारक (वि) = मुख्यः. 3.3.16.2.1

वृन्दारक (वि) = रूपिः. 3.3.16.2.1

एक (वि) = अन्यः. 3.3.16.2.2

एक (वि) = केवलः. 3.3.16.2.2

एक (वि) = मुख्यः. 3.3.16.2.2

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue