अमरकोषसम्पद्

         

नानार्थवर्गः 3.3.61

स्थपतिः कारुभेदेऽपि भूभृद्भूमिधरे नृपे
मूर्धाभिषिक्तो भूपेऽपि ऋतुः स्त्री कुसुमेऽपि च

स्थपति (पुं) = कारुभेदः. 3.3.61.1.1

भूभृत् (पुं) = पर्वतः. 3.3.61.1.2

भूभृत् (पुं) = राजा. 3.3.61.1.2

मूर्धाभिषिक्त (पुं) = राजा. 3.3.61.2.1

ऋतु (पुं) = आर्तवम्. 3.3.61.2.2

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue