अमरकोषसम्पद्

         

नानार्थवर्गः 3.3.78

युक्ते क्ष्मादावृते भूतं प्राण्यतीते समे त्रिषु
वृत्तं पद्ये चरित्रे त्रिष्वतीते दृढनिस्तले

भूत (नपुं) = आवृतम्. 3.3.78.1.1

भूत (नपुं) = अतीतः. 3.3.78.1.1

भूत (नपुं) = भूमिः. 3.3.78.1.1

भूत (नपुं) = प्राणी. 3.3.78.1.1

भूत (नपुं) = युक्तम्. 3.3.78.1.1

वृत्त (नपुं) = चरित्रम्. 3.3.78.2.1

वृत्त (नपुं) = पद्यम्. 3.3.78.2.1

वृत्त (वि) = अतीतः. 3.3.78.2.1

वृत्त (वि) = दृढम्. 3.3.78.2.1

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue