अमरकोषसम्पद्

         

निधन (पुं-नपुं) == ब्रह्मा

नाभिजन्माण्डजः पूर्वो निधनः कमलोद्भवः 
स्वर्गवर्गः 1.1.17.3.4

पर्यायपदानि
 ब्रह्मात्मभूः सुरज्येष्ठः परमेष्ठी पितामहः।
 हिरण्यगर्भो लोकेशः स्वयम्भूश्चतुराननः॥
 धाताब्जयोनिर्द्रुहिणो विरिञ्चिः कमलासनः।
 स्रष्टा प्रजापतिर्वेधा विधाता विश्वसृड्विधिः।
 नाभिजन्माण्डजः पूर्वो निधनः कमलोद्भवः।
 सदानन्दो रजोमूर्तिः सत्यको हंसवाहनः॥

 ब्रह्मन् (पुं)
 आत्मभू (पुं)
 सुरज्येष्ठ (पुं)
 परमेष्ठिन् (पुं)
 पितामह (पुं)
 हिरण्यगर्भ (पुं)
 लोकेश (पुं)
 स्वयम्भू (पुं)
 चतुरानन (पुं)
 धातृ (पुं)
 अब्जयोनि (पुं)
 द्रुहिण (पुं)
 विरिञ्चि (पुं)
 +विरञ्चि (पुं)
 कमलासन (पुं)
 स्रष्टृ (पुं)
 प्रजापति (पुं)
 वेधस् (पुं)
 विधातृ (पुं)
 विश्वसृज् (पुं)
 विधि (पुं)
 नाभिजन्मन् (पुं)
 अण्डज (पुं)
 पूर्व (पुं)
 निधन (पुं-नपुं)
 कमलोद्भव (पुं)
 सदानन्द (पुं)
 रजोमूर्तिन् (पुं)
 सत्यक (पुं)
 हंसवाहन (पुं)
अर्थान्तरम्
 अन्तो नाशो द्वयोर्मृत्युर्मरणं निधनोऽस्त्रियाम्॥
 प्रसूनं पुष्पफलयोर्निधनं कुलनाशयोः।

 निधन (पुं-नपुं) - मरणम् 2.8.116.2
 निधन (नपुं) - वंशः 3.3.123.1
 निधन (नपुं) - नाशः 3.3.123.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue