अमरकोषसम्पद्

         

राम (पुं) == बलभद्रः

रेवतीरमणो रामः कामपालो हलायुधः 
स्वर्गवर्गः 1.1.23.2.2

पर्यायपदानि
 बलभद्रः प्रलम्बघ्नो बलदेवोऽच्युताग्रजः।
 रेवतीरमणो रामः कामपालो हलायुधः॥
 नीलाम्बरो रौहिणेयस्तालाङ्को मुसली हली।
 सङ्कर्षणः सीरपाणिः कालिन्दीभेदनो बलः॥

 बलभद्र (पुं)
 प्रलम्बघ्न (पुं)
 बलदेव (पुं)
 अच्युताग्रज (पुं)
 रेवतीरमण (पुं)
 राम (पुं)
 कामपाल (पुं)
 हलायुध (पुं)
 नीलाम्बर (पुं)
 रौहिणेय (पुं)
 तालाङ्क (पुं)
 मुसलिन् (पुं)
 मुषलिन् (पुं)
 हलिन् (पुं)
 सङ्कर्षण (पुं)
 सीरपाणि (पुं)
 कालिन्दीभेदन (पुं)
 बल (पुं)
अर्थान्तरम्
 गन्धर्वः शरभो रामः सृमरो गवयः शशः।
 नैगमौ द्वौ बले रामो नीलचारुसिते त्रिषु॥

 राम (पुं) - मृगभेदः 2.5.11.1
 राम (वि) - कृष्णवर्णः 3.3.140.2
 राम (वि) - मनोरमम् 3.3.140.2
 राम (वि) - शुक्लवर्णयुक्तः 3.3.140.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue