अमरकोषसम्पद्

         

किञ्जल्क (पुं) == पद्मकेसरः

करहाटः शिफाकन्दः किञ्जल्कः केसरोऽस्त्रियाम् 
वारिवर्गः 1.10.43.1.3

पर्यायपदानि
 करहाटः शिफाकन्दः किञ्जल्कः केसरोऽस्त्रियाम्।

 किञ्जल्क (पुं)
 केसर (पुं-नपुं)
अर्थान्तरम्
 पुष्परेणौ च किञ्जल्कः शुल्कोऽस्त्री स्त्रीधनेऽपि च।

 किञ्जल्क (पुं) - पुष्परेणुः 3.3.17.9
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue