अमरकोषसम्पद्

         

चन्द्र (पुं) == चन्द्रः

हिमांशुश्चन्द्रमाश्चन्द्र इन्दुः कुमुदबान्धवः 
दिग्वर्गः 1.3.13.2.3

पर्यायपदानि
 हिमांशुश्चन्द्रमाश्चन्द्र इन्दुः कुमुदबान्धवः॥
 विधुः सुधांशुः शुभ्रांशुरोषधीशो निशापतिः।
 अब्जो जैवातृकः सोमो ग्लौर्मृगाङ्कः कलानिधिः॥
 द्विजराजः शशधरो नक्षत्रेशः क्षपाकरः।

 हिमांशु (पुं)
 चन्द्रमस् (पुं)
 चन्द्र (पुं)
 इन्दु (पुं)
 कुमुदबान्धव (पुं)
 विधु (पुं)
 सुधांशु (पुं)
 शुभ्रांशु (पुं)
 ओषधीश (पुं)
 निशापति (पुं)
 अब्ज (पुं)
 जैवातृक (पुं)
 सोम (पुं)
 सोमन् (पुं)
 ग्लौ (पुं)
 मृगाङ्क (पुं)
 +शशाङ्क (पुं)
 कलानिधि (पुं)
 द्विजराज (पुं)
 शशधर (पुं)
 नक्षत्रेश (पुं)
 क्षपाकर (पुं)
 +निशाकर (पुं)
अर्थान्तरम्
 काम्पिल्यः कर्कशश्चन्द्रो रक्ताङ्गो रोचनीत्यपि॥
 स्वर्णेऽपि भूरिचन्द्रौ द्वौ द्वारमात्रेऽपि गोपुरम्।

 चन्द्र (पुं) - रोचनी 2.4.146.2
 चन्द्र (पुं) - सुवर्णम् 3.3.183.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue