अमरकोषसम्पद्

         

नैरृत (पुं) == नैरृत्यदिशायाः स्वामी

इन्द्रो वह्निः पितृपतिर्नैर्ऋतो वरुणो मरुत् 
दिग्वर्गः 1.3.2.4.4

पर्यायपदानि
 इन्द्रो वह्निः पितृपतिर्नैर्ऋतो वरुणो मरुत्।

 नैरृत (पुं)
अर्थान्तरम्
 यातुधानः पुण्यजनो नैर्ऋतो यातुरक्षसी॥

 नैरृत (पुं) - राक्षसः 1.1.60.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue