अमरकोषसम्पद्

         

गुरु (पुं) == बृहस्पतिः

बृहस्पतिः सुराचार्यो गीर्पतिर्धिषणो गुरुः 
दिग्वर्गः 1.3.24.1.5

पर्यायपदानि
 बृहस्पतिः सुराचार्यो गीर्पतिर्धिषणो गुरुः।
 जीव आङ्गिरसो वाचस्पतिश्चित्रशिखण्डिजः॥

 बृहस्पति (पुं)
 +बृहतां पति (पुं)
 सुराचार्य (पुं)
 गीर्पति (पुं)
 +गीष्पति (पुं)
 धिषण (पुं)
 गुरु (पुं)
 जीव (पुं)
 आङ्गिरस (पुं)
 वाचस्पति (पुं)
 +वाक्पति (पुं)
 +वाचां पति (पुं)
 चित्रशिखण्डिज (पुं)
अर्थान्तरम्
 उपाध्यायोऽध्यापकोऽथ स्यान्निषेकादिकृद्गुरुः।

 गुरु (पुं) - संस्कारादिकर्तुर्गुरुः 2.7.7.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue