अमरकोषसम्पद्

         

जीव (पुं) == बृहस्पतिः

जीव आङ्गिरसो वाचस्पतिश्चित्रशिखण्डिजः 
दिग्वर्गः 1.3.24.2.1

पर्यायपदानि
 बृहस्पतिः सुराचार्यो गीर्पतिर्धिषणो गुरुः।
 जीव आङ्गिरसो वाचस्पतिश्चित्रशिखण्डिजः॥

 बृहस्पति (पुं)
 +बृहतां पति (पुं)
 सुराचार्य (पुं)
 गीर्पति (पुं)
 +गीष्पति (पुं)
 धिषण (पुं)
 गुरु (पुं)
 जीव (पुं)
 आङ्गिरस (पुं)
 वाचस्पति (पुं)
 +वाक्पति (पुं)
 +वाचां पति (पुं)
 चित्रशिखण्डिज (पुं)
अर्थान्तरम्
 पूंसि भूम्न्यसवः प्राणाश्चैवं जीवोऽसुधारणम्॥

 जीव (पुं) - जीवनम् 2.8.119.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue