अमरकोषसम्पद्

         

जनन (नपुं) == जननम्

जनुर्जननजन्मानि जनिरुत्पत्तिरुद्भवः 
कालवर्गः 1.4.30.1.2

पर्यायपदानि
 जनुर्जननजन्मानि जनिरुत्पत्तिरुद्भवः।

 जनुस् (नपुं)
 जनन (नपुं)
 जन्मन् (नपुं)
 +जन्म (पुं)
 जनि (स्त्री)
 उत्पत्ति (स्त्री)
 उद्भव (पुं)
अर्थान्तरम्
 सन्ततिर्गोत्रजननकुलान्यभिजनान्वयौ।

 जनन (नपुं) - वंशः 2.7.1.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue