अमरकोषसम्पद्

         

संविद् (स्त्री) == बुद्धिः

प्रेक्षोपलब्धिश्चित्संवित्प्रतिपत्ज्ञप्तिचेतना 
धीवर्गः 1.5.1.2.4

पर्यायपदानि
 बुद्धिर्मनीषा धिषणा धीः प्रज्ञा शेमुषी मतिः।
 प्रेक्षोपलब्धिश्चित्संवित्प्रतिपत्ज्ञप्तिचेतना॥

 बुद्धि (स्त्री)
 मनीषा (स्त्री)
 धिषणा (स्त्री)
 धी (स्त्री)
 प्रज्ञा (स्त्री)
 शेमुषी (स्त्री)
 मति (स्त्री)
 प्रेक्षा (स्त्री)
 उपलब्धि (स्त्री)
 चित् (स्त्री)
 संविद् (स्त्री)
 प्रतिपत् (स्त्री)
 ज्ञप्ति (स्त्री)
 चेतना (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 संविदागूः प्रतिज्ञानं नियमाश्रयसंश्रवाः।
 स्त्री संविज्ज्ञानसंभाषाक्रियाकाराजिनामसु॥

 संविद् (स्त्री) - अङ्गीकारः 1.5.5.1
 संविद् (स्त्री) - ज्ञानम् 3.3.92.2
 संविद् (स्त्री) - क्रियाकारः 3.3.92.2
 संविद् (स्त्री) - सम्भाषणम् 3.3.92.2
 संविद् (स्त्री) - युद्धम् 3.3.92.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue