अमरकोषसम्पद्

         

अर्जुन (पुं) == शुक्लवर्णः

अवदातः सितो गौरो वलक्षो धवलोऽर्जुनः 
धीवर्गः 1.5.13.1.6

पर्यायपदानि
 शुक्लशुभ्रशुचिश्वेतविशदश्येतपाण्डरः॥
 अवदातः सितो गौरो वलक्षो धवलोऽर्जुनः।

 शुक्ल (पुं)
 शुभ्र (पुं)
 शुचि (पुं)
 श्वेत (पुं)
 विशद (पुं)
 श्येत (पुं)
 पाण्डर (पुं)
 अवदात (पुं)
 सित (पुं)
 गौर (पुं)
 अवलक्ष (पुं)
 +वलक्ष (पुं)
 धवल (पुं)
 अर्जुन (पुं)
अर्थान्तरम्
 शष्पं बालतृणम्घासो यवसं तृणमर्जुनम्॥
 नदीसर्जो वीरतरुरिन्द्रद्रुः ककुभोऽर्जुनः।

 अर्जुन (पुं) - अर्जुनवृक्षः 2.4.45.1
 अर्जुन (नपुं) - तृणम् 2.4.167.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue