अमरकोषसम्पद्

         

नियम (पुं) == अङ्गीकारः

संविदागूः प्रतिज्ञानं नियमाश्रयसंश्रवाः 
धीवर्गः 1.5.5.1.4

पर्यायपदानि
 संविदागूः प्रतिज्ञानं नियमाश्रयसंश्रवाः।
 अङ्गीकाराभ्युपगमप्रतिश्रवसमाधयः॥

 संविद् (स्त्री)
 आगू (स्त्री)
 +आगुर् (स्त्री)
 प्रतिज्ञान (नपुं)
 नियम (पुं)
 आश्रव (पुं)
 संश्रव (पुं)
 अङ्गीकार (पुं)
 +स्वीकर (पुं)
 अभ्युपगम (पुं)
 प्रतिश्रव (पुं)
 समाधि (पुं)
अर्थान्तरम्
 नियमो व्रतमस्त्री तच्चोपवासादि पुण्यकम्॥
 नियमस्तु स तत्कर्म नित्यमागन्तुसाधनम्।
 परिदानं परीवर्तो नैमेयनियमावपि॥

 नियम (पुं) - व्रतम् 2.7.37.2
 नियम (पुं) - नियमकर्मः 2.7.49.1
 नियम (पुं) - परिवर्तनम् 2.9.80.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue