अमरकोषसम्पद्

         

अपवर्ग (पुं) == मोक्षः

मोक्षोऽपवर्गोऽथाज्ञानमविद्याहंमतिः स्त्रियाम् 
धीवर्गः 1.5.7.1.2

पर्यायपदानि
 मुक्तिः कैवल्यनिर्वाणश्रेयोनिःश्रेयसामृतम्॥
 मोक्षोऽपवर्गोऽथाज्ञानमविद्याहंमतिः स्त्रियाम्।

 मुक्ति (स्त्री)
 कैवल्य (नपुं)
 निर्वाण (नपुं)
 श्रेयस् (नपुं)
 निःश्रेयस (नपुं)
 अमृत (नपुं)
 मोक्ष (पुं)
 अपवर्ग (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue