अमरकोषसम्पद्

         

धीवर्गः 1.5.6

मोक्षे धीर्ज्ञानमन्यत्र विज्ञानं शिल्पशास्त्रयोः
मुक्तिः कैवल्यनिर्वाणश्रेयोनिःश्रेयसामृतम्

ज्ञान (नपुं) = मोक्षोपयोगिबुद्धिः. 1.5.6.1.1

विज्ञान (नपुं) = शिल्पादिविषयकबुद्धिः. 1.5.6.1.2

मुक्ति (स्त्री) = मोक्षः. 1.5.6.2.1

कैवल्य (नपुं) = मोक्षः. 1.5.6.2.2

निर्वाण (नपुं) = मोक्षः. 1.5.6.2.3

श्रेयस् (नपुं) = मोक्षः. 1.5.6.2.4

निःश्रेयस (नपुं) = मोक्षः. 1.5.6.2.5

अमृत (नपुं) = मोक्षः. 1.5.6.2.6

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue