अमरकोषसम्पद्

         

निषाद (पुं) == चण्डालः

निषादश्वपचावन्तेवासिचाण्डालपुक्कसाः 
शूद्रवर्गः 2.10.20.1.1

पर्यायपदानि
 चण्डालप्लवमातङ्गदिवाकीर्तिजनङ्गमाः॥
 निषादश्वपचावन्तेवासिचाण्डालपुक्कसाः।

 चण्डाल (पुं)
 प्लव (पुं)
 मातङ्ग (पुं)
 दिवाकीर्ति (पुं)
 जनङ्गम (पुं)
 निषाद (पुं)
 श्वपच (पुं)
 अन्तेवासिन् (पुं)
 चाण्डाल (पुं)
 पुक्कस (पुं)
अर्थान्तरम्
 निषादर्षभगान्धारषड्जमध्यमधैवताः।

 निषाद (पुं) - निषादस्वरः 1.7.1.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue