अमरकोषसम्पद्

         

पण (पुं) == वेतनम्

भरण्यं भरणं मूल्यं निर्वेशः पण इत्यपि 
शूद्रवर्गः 2.10.38.2.5

पर्यायपदानि
 कर्मण्या तु विधाभृत्याभृतयो भर्म वेतनम्।
 भरण्यं भरणं मूल्यं निर्वेशः पण इत्यपि॥

 कर्मण्या (स्त्री)
 विधा (स्त्री)
 भृत्या (स्त्री)
 भृति (स्त्री)
 भर्मन् (नपुं)
 वेतन (नपुं)
 भरण्य (नपुं)
 भरण (नपुं)
 मूल्य (नपुं)
 निर्वेश (पुं)
 पण (पुं)
अर्थान्तरम्
 द्यूतोऽस्त्रियामक्षवती कैतवं पण इत्यपि॥
 पणोऽक्षेषु ग्लहोऽक्षास्तु देवनाः पाशकाश्च ते।
 कार्षापणः कार्षिकः स्यात् कार्षिके ताम्रिके पणः।
 पणो द्यूतादिषूत्सृष्टे भृतौ मूल्ये धनेऽपि च॥

 पण (पुं) - ताम्रकृतकार्षापणः 2.9.88.1
 पण (पुं) - द्यूतक्रीडनम् 2.10.44.2
 पण (पुं) - द्यूते लाप्यमानः 2.10.45.1
 पण (पुं) - भृतिः 3.3.46.2
 पण (पुं) - धनम् 3.3.46.2
 पण (पुं) - द्यूतादिषूत्सृष्टः 3.3.46.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue