अमरकोषसम्पद्

         

गृह (पुं-बहु) == गृहम्

गृहाः पुंसि च भूम्न्येव निकाय्यनिलयालयाः 
पुरवर्गः 2.2.5.2.1

पर्यायपदानि
 गृहं गेहोदवसितं वेश्म सद्म निकेतनम्॥
 निशान्तवस्त्यसदनं भवनागारमन्दिरम्।
 गृहाः पुंसि च भूम्न्येव निकाय्यनिलयालयाः॥

 गृह (नपुं)
 गेह (पुं-नपुं)
 उदवसित (नपुं)
 वेश्मन् (नपुं)
 सद्मन् (नपुं)
 निकेतन (नपुं)
 निशान्त (नपुं)
 वस्त्य (नपुं)
 सदन (नपुं)
 भवन (नपुं)
 आगार (नपुं)
 मन्दिर (नपुं)
 गृह (पुं-बहु)
 निकाय्य (पुं)
 निलय (पुं)
 आलय (पुं)
अर्थान्तरम्
 दारेषु च गृहाः श्रोण्यामप्यारोहो वरस्त्रियाः।

 गृह (पुं-बहु) - पत्नी 3.3.239.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue