अमरकोषसम्पद्

         

गोत्र (पुं) == पर्वतः

अद्रिगोत्रगिरिग्रावाचलशैलशिलोच्चयाः 
शैलवर्गः 2.3.1.2.2

पर्यायपदानि
 महीध्रे शिखरिक्ष्माभृदहार्यधरपर्वताः॥
 अद्रिगोत्रगिरिग्रावाचलशैलशिलोच्चयाः॥

 महीध्र (पुं)
 शिखरिन् (पुं)
 क्ष्माभृत् (पुं)
 अहार्य (पुं)
 धर (पुं)
 पर्वत (पुं)
 अद्रि (पुं)
 गोत्र (पुं)
 गिरि (पुं)
 ग्रावन् (पुं)
 अचल (पुं)
 शैल (पुं)
 शिलोच्चय (पुं)
अर्थान्तरम्
 सन्ततिर्गोत्रजननकुलान्यभिजनान्वयौ।
 मुखाग्रे क्रोडहलयोः पोत्रं गोत्रं तु नाम्नि च।

 गोत्र (नपुं) - वंशः 2.7.1.1
 गोत्र (पुं) - नाम 3.3.181.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue