अमरकोषसम्पद्

         

पुष्प (नपुं) == पुष्पम्

स्त्रियः सुमनसः पुष्पं प्रसूनं कुसुमं सुमम् 
वनौषधिवर्गः 2.4.17.1.2

पर्यायपदानि
 स्त्रियः सुमनसः पुष्पं प्रसूनं कुसुमं सुमम्।

 सुमनस् (स्त्री)
 पुष्प (नपुं)
 प्रसून (नपुं)
 कुसुम (नपुं)
 सुम (नपुं)
अर्थान्तरम्
 ऋतुमत्यप्युदक्यापि स्याद्रजः पुष्पमार्तवम्।

 पुष्प (नपुं) - आर्तवम् 2.6.21.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue