अमरकोषसम्पद्

         

प्रियक (पुं) == जीवकः

सर्जकासनबन्धूकपुष्पप्रियकजीवकाः 
वनौषधिवर्गः 2.4.44.1.4

पर्यायपदानि
 कूर्चशीर्षो मधुरकः शृङ्गह्रस्वाङ्गजीवकाः॥
 प्लक्षश्च तिन्तिडी चिञ्चाम्लिकाथो पीतसारके॥
 सर्जकासनबन्धूकपुष्पप्रियकजीवकाः।

 पीतसारक (पुं)
 सर्जक (पुं)
 असन (पुं)
 बन्धूकपुष्प (पुं)
 प्रियक (पुं)
 जीवक (पुं)
 कूर्चशीर्ष (पुं)
 मधुरक (पुं)
 शृङ्ग (पुं)
 ह्रस्वाङ्ग (पुं)
 जीवक (पुं)
अर्थान्तरम्
 तूलं च नीपप्रियककदम्बास्तु हलिप्रियः।
 विष्वक्सेना गन्धफली कारम्भा प्रियकश्च सा।
 कदली कन्दली चीनश्चमूरुप्रियकावपि।

 प्रियक (पुं) - कदम्बः 2.4.42.1
 प्रियक (पुं) - प्रियङ्गुवृक्षः 2.4.56.1
 प्रियक (पुं) - अजिनजातीयमृगः 2.5.9.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue