अमरकोषसम्पद्

         

अगुरु (नपुं) == शिंशपा

पिचुमन्दश्च निम्बेऽथ पिच्छिलागुरुशिंशपा 
वनौषधिवर्गः 2.4.62.2.4

पर्यायपदानि
 पिचुमन्दश्च निम्बेऽथ पिच्छिलागुरुशिंशपा।

 पिच्छिल (वि)
 अगुरु (नपुं)
 शिंशपा (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 वंशिकागुरुराजार्हलोहकृमिजजोङ्गकम्॥
 कालागुर्वगुरु स्यात्तु मङ्गल्या मल्लिगन्धि यत्।

 अगुरु (नपुं) - अगरु 2.6.126.2
 अगुरु (नपुं) - कालागुरु 2.6.127.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue