अमरकोषसम्पद्

         

मन्दार (पुं) == अर्कः

मन्दारश्चार्कपर्णोऽत्र शुक्लेऽलर्कप्रतापसौ 
वनौषधिवर्गः 2.4.81.1.1

पर्यायपदानि
 अर्काह्ववसुकास्फोटगणरूपविकीरणाः॥
 मन्दारश्चार्कपर्णोऽत्र शुक्लेऽलर्कप्रतापसौ।

 अर्काह्व (पुं)
 वसुक (पुं)
 आस्फोट (पुं)
 गणरूप (पुं)
 विकीरण (पुं)
 मन्दार (पुं)
 अर्कपर्ण (पुं)
अर्थान्तरम्
 पञ्चैते देवतरवो मन्दारः पारिजातकः।
 पारिभद्रे निम्बतरुर्मन्दारः पारिजातकः।

 मन्दार (पुं) - देववृक्षः 1.1.50.1
 मन्दार (पुं) - निम्बतरुः-वकायिनी 2.4.26.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue