अमरकोषसम्पद्

         

पुण्डरीक (पुं) == सिंहः

पुण्डरीकः पञ्चनखचित्रकायमृगद्विषः 
सिंहादिवर्गः 2.5.1.3.1

पर्यायपदानि
 सिंहो मृगेन्द्रः पञ्चास्यो हर्यक्षः केसरी हरिः।
 कण्ठीरवो मृगारिपुर्मृगदृष्टिर्मृगाशनः।
 पुण्डरीकः पञ्चनखचित्रकायमृगद्विषः।

 सिंह (पुं)
 मृगेन्द्र (पुं)
 पञ्चास्य (पुं)
 हर्यक्ष (पुं)
 केसरिन् (पुं)
 हरि (पुं)
 कण्ठीरव (पुं)
 मृगारिपु (पुं)
 मृगदृष्टि (पुं)
 मृगाशन (पुं)
 पुण्डरीक (पुं)
 पञ्चनख (पुं)
 चित्रकाय (पुं)
 मृगद्विष् (पुं)
अर्थान्तरम्
 पुण्डरीकं सिताम्भोजमथ रक्तसरोरुहे॥
 ऐरावतः पुण्डरीको वामनः कुमुदोऽञ्जनः॥
 व्याघ्रेऽपि पुण्डरीको ना यवान्यामपि दीपकः॥

 पुण्डरीक (पुं) - आग्नेयदिग्गजः 1.3.3.4
 पुण्डरीक (नपुं) - शुभ्रकमलम् 1.10.41.2
 पुण्डरीक (पुं) - व्याघ्रः 3.3.11.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue