अमरकोषसम्पद्

         

राम (पुं) == मृगभेदः

गन्धर्वः शरभो रामः सृमरो गवयः शशः 
सिंहादिवर्गः 2.5.11.1.3

पर्यायपदानि
 कृष्णसाररुरुन्यङ्कुरङ्कुशम्बररौहिषाः।
 गोकर्णपृषतैणर्श्यरोहिताश्चमरो मृगाः॥
 गन्धर्वः शरभो रामः सृमरो गवयः शशः।

 कृष्णसार (पुं)
 रुरु (पुं)
 न्यङ्कु (पुं)
 रङ्कु (पुं)
 शम्बर (पुं)
 रौहिष (पुं)
 गोकर्ण (पुं)
 पृषत (पुं)
 एण (पुं)
 ऋश्य (पुं)
 रोहित (पुं)
 चमर (पुं)
 मृग (पुं)
 गन्धर्व (पुं)
 शरभ (पुं)
 राम (पुं)
 सृमर (पुं)
 गवय (पुं)
अर्थान्तरम्
 रेवतीरमणो रामः कामपालो हलायुधः॥
 नैगमौ द्वौ बले रामो नीलचारुसिते त्रिषु॥

 राम (पुं) - बलभद्रः 1.1.23.2
 राम (वि) - कृष्णवर्णः 3.3.140.2
 राम (वि) - मनोरमम् 3.3.140.2
 राम (वि) - शुक्लवर्णयुक्तः 3.3.140.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue