अमरकोषसम्पद्

         

कटक (पुं-नपुं) == करवलयः

आवापकः पारिहार्यः कटको वलयोऽस्त्रियाम् 
मनुष्यवर्गः 2.6.107.1.3

पर्यायपदानि
 आवापकः पारिहार्यः कटको वलयोऽस्त्रियाम्।

 आवापक (पुं)
 पारिहार्य (पुं)
 कटक (पुं-नपुं)
 वलय (पुं-नपुं)
अर्थान्तरम्
 कटकोऽस्त्री नितम्बोऽद्रेः स्नुः प्रस्थः सानुरस्त्रियाम्।
 भूभृन्नितम्बवलयचक्रेषु कटकोऽस्त्रियाम्।

 कटक (पुं-नपुं) - मेखलाख्यपर्वतमध्यभागः 2.3.5.1
 कटक (पुं-नपुं) - चक्रम् 3.3.17.3
 कटक (पुं-नपुं) - मेखलाख्यपर्वतमध्यभागः 3.3.17.3
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue