अमरकोषसम्पद्

         

अगुरु (नपुं) == कालागुरु

कालागुर्वगुरु स्यात्तु मङ्गल्या मल्लिगन्धि यत् 
मनुष्यवर्गः 2.6.127.1.2

पर्यायपदानि
 कालागुर्वगुरु स्यात्तु मङ्गल्या मल्लिगन्धि यत्।

 कालागुरु (नपुं)
 अगुरु (नपुं)
अर्थान्तरम्
 पिचुमन्दश्च निम्बेऽथ पिच्छिलागुरुशिंशपा।
 वंशिकागुरुराजार्हलोहकृमिजजोङ्गकम्॥

 अगुरु (नपुं) - शिंशपा 2.4.62.2
 अगुरु (नपुं) - अगरु 2.6.126.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue