अमरकोषसम्पद्

         

कोलक (नपुं) == फलकर्पूरः

मृगनाभिर्मृगमदः कस्तूरी चाथ कोलकम् 
मनुष्यवर्गः 2.6.129.2.4

पर्यायपदानि
 मृगनाभिर्मृगमदः कस्तूरी चाथ कोलकम्॥
 कक्कोलकं कोशफलमथ कर्पूरमस्त्रियाम्।

 कोलक (नपुं)
 कक्कोलक (नपुं)
 कोशफल (नपुं)
अर्थान्तरम्
 मरीचं कोलकं कृष्णमूषणं धर्मपत्तनम्।

 कोलक (नपुं) - मरीचम् 2.9.36.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue