अमरकोषसम्पद्

         

आसन (नपुं) == आसनम्

गेन्दुकः कन्दुको दीपः प्रदीपः पीठमासनम् 
मनुष्यवर्गः 2.6.138.2.6

पर्यायपदानि
 गेन्दुकः कन्दुको दीपः प्रदीपः पीठमासनम्॥

 पीठ (नपुं)
 आसन (नपुं)
अर्थान्तरम्
 सन्धिर्ना विग्रहो यानमासनं द्वैधमाश्रयः॥
 आसनं स्कन्धदेशः स्यात्पद्मकं बिन्दुजालकम्॥

 आसन (नपुं) - राज्यगुणः 2.8.18.2
 आसन (नपुं) - गजस्कन्धदेशः 2.8.39.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue