अमरकोषसम्पद्

         

अवि (स्त्री) == रजस्वला

स्त्रीधर्मिण्यविरात्रेयी मलिनी पुष्पवत्यपि 
मनुष्यवर्गः 2.6.20.2.2

पर्यायपदानि
 विप्रश्निका त्वीक्षणिका दैवज्ञाथ रजस्वला।
 स्त्रीधर्मिण्यविरात्रेयी मलिनी पुष्पवत्यपि॥
 ऋतुमत्यप्युदक्यापि स्याद्रजः पुष्पमार्तवम्।

 रजस्वला (स्त्री)
 स्त्रीधर्मिणी (स्त्री)
 अवि (स्त्री)
 आत्रेयी (स्त्री)
 मलिनी (स्त्री)
 पुष्पवती (स्त्री)
 ऋतुमती (स्त्री)
 उदक्या (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 अवयः शैलमेषार्का आज्ञाह्वानाध्वरा हवाः॥

 अवि (स्त्री) - पर्वतः 3.3.207.2
 अवि (स्त्री) - मेषः 3.3.207.2
 अवि (स्त्री) - सूर्यः 3.3.207.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue