अमरकोषसम्पद्

         

कामिनी (स्त्री) == स्त्रीविशेषः

विशेषास्त्वङ्गना भीरुः कामिनी वामलोचना 
मनुष्यवर्गः 2.6.3.1.3

पर्यायपदानि
 विशेषास्त्वङ्गना भीरुः कामिनी वामलोचना।
 प्रमदा मानिनी कान्ता ललना च नितम्बिनी॥
 सुन्दरी रमणी रामा कोपना सैव भामिनी।

 अङ्गना (स्त्री)
 भीरु (स्त्री)
 कामिनी (स्त्री)
 वामलोचना (स्त्री)
 प्रमदा (स्त्री)
 मानिनी (स्त्री)
 कान्ता (स्त्री)
 ललना (स्त्री)
 नितम्बिनी (स्त्री)
 सुन्दरी (स्त्री)
 रमणी (स्त्री)
 रामा (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 ह्लादिन्यौ वज्रतडितौ वन्दायामपि कामिनी॥

 कामिनी (स्त्री) - वन्दा 3.3.112.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue